Sociálno – emocionálne učenie (SEU) a preventívne programy duševného zdravia sú v medzinárodnom meradle veľmi populárne; existuje však obmedzený výskum hodnotiaci ich vplyv na rozvoj detí v materských školách. SEU je základným elementom zachovania bezpečia a zdravia detí a mladých ľudí. Program SEU poskytovaný v MŠ, ale i na vyšších stupňoch škôl, pomáha deťom uspieť v škole a v živote.

Podľa modelu CASEL (2005) pozostáva SEU z piatich kľúčových kompetencií:

  1. Sebauvedomenie, t.j. schopnosť rozpoznať vlastné emócie, myšlienky človeka a ich vplyv na správanie;
  2. Sebakontrola, t.j. schopnosť regulovať svoje emócie, myšlienky a správanie v rôznych situáciách;
  3. Sociálne uvedomenie, t. j. schopnosť zaujať perspektívu druhého človeka a vcítiť sa do ľudí z rôznych kultúr, pochopenie sociálnych a etických noriem odlišného správania;
  4. Vzťahové schopnosti, t.j. schopnosť nadväzovať a udržiavať zdravé a prospešné vzťahy a;
  5. Zodpovedné rozhodovanie, t. j. schopnosť robiť konštruktívne a rešpektujúce rozhodnutia o osobnom správaní a sociálnych interakciách na základe etických noriem, obáv o bezpečnosť, sociálnych noriem, s ohľadom na vlastnú pohodu a zároveň aj pohodu iných (Weissberg et al., 2015).

Všetky tieto zručnosti sú dôležité na podporu kolektívneho a kooperatívneho správania, efektívneho riešenia problémov, sebadisciplíny, kontroly impulzov a zvládania emócií a vedú k eliminácii problémov so správaním a komunikáciou, ako aj k znižovaniu emocionálneho napätia (Greenberg et al. ., 2003).

Základy sociálnych a emocionálnych kompetencií, ktoré sa rozvíjajú v prvých rokoch života, ovplyvňujú budúcu emocionálnu pohodu a schopnosť funkčne sa adaptovať na školu a vytvárať úspešné vzťahy počas celého života (Durlak et al., 2011).

Výskumný problém

Na základe zadanej výskumnej témy sme v projekte SEU pre školy stanovili nasledovné výskumné problémy:

Aké sú sociálno – emocionálne kompetencie detí predškolského veku po realizácii inovatívneho vzdelávacieho programu zameraného na vzdelávanie v prírode/vonku s rozvojom vzťahu k nej? Aké je prosociálne správanie detí predškolského veku po realizácii inovatívneho vzdelávacieho programu zameraného na vzdelávanie v prírode/vonku s rozvojom vzťahu k nej? Aké sú vedomosti detí predškolského veku po realizácii inovatívneho vzdelávacieho programu zameraného na vzdelávanie v prírode/vonku s rozvojom vzťahu k nej? (Fedorko, 2023)

Za cieľ výskumu sme si stanovili: vytvoriť a pilotne overiť SEU inovatívnym vzdelávacím programom zameraným na outdoorové vzdelávanie s rozvojom vzťahu k prírode a overiť jeho účinnosť a vplyv na sociálno-emocionálne kompetencie, prosociálne správanie a vedomosti u detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Na základe požiadaviek nášho výskumu sme oslovili materské školy zo Slovenska, Španielska, Malty a Veľkej Británie, aby sa zúčastnili anonymného výskumu, ktorý pozostával z experimentu.

Výskumný súbor N1 tvorilo 257 detí predškolského veku vo veku 5 až 6 rokov. Z toho 60 detí predškolského veku z materských škôl na Slovensku (experimentálna skupina 1 – 20 detí, experimentálna skupina 2 – 20 detí, kontrolná skupina 1 – 20 detí). Zúčastnilo sa 26 chlapcov a 34 dievčat. 57 detí predškolského veku z materských škôl v Španielsku (experimentálna skupina 1 – 20 detí, experimentálna skupina 2 – 20 detí, kontrolná skupina 1 – 18 detí). Zúčastnilo sa 28 chlapcov a 29 dievčat. 80 detí predškolského veku z materských škôl na Malte (experimentálna skupina 1 – 19 detí, experimentálna skupina 2 – 43 detí a kontrolná skupina 1 – 18 detí). Z toho bolo 22 chlapcov a 58 dievčat. 60 detí predškolského veku z materských škôl vo Veľkej Británii (experimentálna skupina 1 – 20 detí, experimentálna skupina 2 – 20 detí, kontrolná skupina 1 – 20 detí). Zúčastnilo sa 32 chlapcov a 28 dievčat.

Experimentálna skupina 1 – bola skupina, v ktorej sa realizoval inovatívny vzdelávací program SEU zameraný na vzdelávanie v prírode/vonku s rozvojom vzťahu k nej prevažne vo vnútornom prostredí materskej školy (deti trávili vonku maximálne 1 hodinu týždenne v prírodnom, vonkajšom prostredí, v súvislosti s programom). Experimentálna skupina 2 – bola skupinou, v ktorej sa realizoval inovatívny vzdelávací program SEU zameraný na vzdelávanie v prírode/vonku s rozvojom vzťahu k nej a realizoval sa prevažne v prirodzenom, vonkajšom prostredí MŠ (učiteľkám bolo odporúčané umožniť deťom tráviť vonku aspoň 4 hodiny denne v prírodnom, vonkajšom prostredí alebo v areáli školy). Kontrolná skupina – bola skupina, ktorá pracovala tradičným spôsobom vzdelávania a nerealizovala inovatívny vzdelávací program SEU (bez odporúčaného času stráveného vonku v prirodzenom, vonkajšom prostredí).

Výskumný súbor N2 tvorilo 30 učiteliek materských škôl. Z toho 8 zo Slovenska (8 žien a 0 mužov), 10 zo Španielska (10 žien a 0 mužov), 3 učiteľky MŠ z Malty (3 ženy a 0 mužov) a 9 učiteliek MŠ z Veľkej Británie (9 žien a 0 mužov).

Výskumný súbor N3 tvorilo 299 rodičov detí navštevujúcich materské školy. Z toho 69 rodičov zo Slovenska, 67 rodičov zo Španielska, 89 rodičov z Malty a 74 rodičov detí z Veľkej Británie.

Celkový výskumný súbor tvorilo spolu 586 respondentov. (Fedorko, 2023).

V našom výskume sme použili experimentálnu metódu – experiment. Experiment je veľmi dôležitý, pretože sa používa na zistenie účinnosti výchovného pôsobenia. Experiment je preto základnou výskumnou metódou pri zavádzaní zmien a inovácií vzdelávania a uskutočňovaní transformácií alebo reforiem.

Predmetom experimentu bol inovatívny vzdelávací program zameraný na vzdelávanie v prírode s rozvojom vzťahu k prírode u detí predškolského veku v kontexte prosociálneho správania a empatie.

Výsledky

Výsledky ukázali, že program SEU bol účinný pri zvyšovaní vedomostí a kognitívnych schopností detí, posilňovaní prosociálneho správania, afektívnej empatie

 – prejavovania emócií, kognitívnej empatie  -porozumenia – pozornosti k pocitom iných, prosociálnej motivácie (podpory) – prosociálneho konania, emocionálnych kompetencií, vzťahu k prírode a pocitu pohody. Analýza navyše ukázala v niektorých prípadoch významnú skupinu vplyvu (experimentálna skupina 2 – bola to skupina, v ktorej sa realizoval uvedený inovatívny vzdelávací program SEU najmä v prirodzenom, vonkajšom prostredí MŠ), kde bolo odporúčané stráviť s deťmi vonku aspoň 4 hodiny denne. Naše výskumné zistenia potvrdzujú pozitívny vplyv programu SEU na komplexný rozvoj osobnosti detí predškolského veku z hľadiska sociálno-emocionálnej kompetencie, kognitívnych zručností, prosociálneho správania a psychickej pohody. V uvedených oblastiach sa vo väčšine prípadov prejavil aj pozitívny vplyv outdoorového vzdelávania na dieťa predškolského veku. Program výrazne zlepšil učebné kompetencie, čo potvrdzuje zistenia iných štúdií, ktoré potvrdzujú, že SEU môže zlepšiť komplexnú osobnosť detí. Diskutuje sa aj o silných stránkach a obmedzeniach tejto štúdie a dôležitosti implementácie preventívnych programov SEU na podporu sociálno-emocionálneho rozvoja detí.

Podrobnejšie zhrnutie štúdie nájdete tu: Sociálne a emocionálne učenie prostredníctvom návratu prírody do škôl

Kompletná štúdia je dostupná registrovaným užívateľom TU.