KOORDINÁTOR PROJEKTU A PARTNERSTVA:

INAK, o.z.
Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
tel: +421 940 603751
info@trochuinak.skjanka@trochuinak.sk
www.trochuinak.sk

V prípade potreby sa prosím obráťte na koordinátora programu SEU PRE ŠKOLY vo vašej krajine:

🇬🇧 Veľká Británia: Claire Abercrombie, Learning through Landscapes,  CAbercrombie@ltl.org.uk
🇲🇹 Malta: Stefania Papadopol, Birdlife Malta, Stefania.Papadopol@birdlifemalta.org
🇪🇸 Španielsko: Julia Moya, SEO, Milanta, jmoya@seo.org
🇸🇰 Slovensko: Janka Sýkorová, janka@trochuinak.sk

Pre informácie o využívaní programu v iných krajinách, prosím použite kontakt: Janka Sýkorová, janka@trochuinak.sk

PARTNERI

Na projekte a tvorbe výstupov spolupracovali:

Španielska ornitologická spoločnosť (SEO), ŠPANIELSKO, od roku 1954 pracuje na ochrane vtákov a ich biotopov, uskutočňuje štúdie s cieľom zvyšovať poznanie o vtákoch, šíriť poznatky a informácie, prehlbovať úctu a rešpekt k vtákom a prírode vo všeobecnosti. SEO sa zameriava na praktickú environmentálnu výchovu a školenia učiteľov. SEO vyvíja vzdelávacie programy pre školákov, mládež a dospelých, udržiava spoluprácu so základnými a strednými školami a univerzitami po celom Španielsku.
https://seo.org/

MILANTA, ŠPANIELSKO sa špecializuje na renaturalizáciu vonkajších priestorov areálov škôl, pričom navrhuje a stavia prvky na podporu biodiverzity v školách. Zameriava sa na rastliny a prírodné prvky, ktoré vytvárajú záhrady poskytujúce domov pre kvety, hmyz a vtáky. Pri pretváraní priestorov kladie osobitný dôraz na koedukáciu a emocionálnu výchovu.
www.milanta.net

BirdLife MALTA (BLM) je najstaršou environmentálnou organizáciou na Malte, ktorej poslaním je chrániť voľne žijúce vtáctvo, ich biotopy a biodiverzitu a pracovať s ľuďmi na trvalo udržateľnom využívaní prírodných zdrojov. Prostredníctvom projektov, zapájania komunity a udržiavania prírodných rezervácií pomáha Birdlife Malta vytvárať domov pre prírodu a bezpečné miesta pre sťahovavé a trvalo žijúce vtáctvo. Vzdelávacou misiou BirdLife Malta je spájať ľudí s prírodou prostredníctvom formálnych a neformálnych programov s dôrazom na zážitkové učenie.
https://birdlifemalta.org/

SOS/Birdlife Slovensko je súčasťou Birdlife international. Organizácia napĺňa svoje poslanie prostredníctvom monitoringu vtáctva a praktickej ochrany (hniezdne búdky, hniezdne plošiny, manažment biotopov, vytváranie mokradí). Dôležitou súčasťou ich práce je environmentálna výchova zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti prostredníctvom prednášok a exkurzií, dobrovoľných táborov, publikácií a vzdelávacích programov.
http://www.vtaky.sk/

Learning through landscapes, UK, je popredná britská charitatívna organizácia špecializujúca sa na outdoorovú edukáciu a hru vo vzdelávaní. Odborné znalosti LtL sú založené na 30-ročných skúsenostiach s praktickou činnosťou a výskumom. Ltl si kladie za cieľ umožniť deťom spojiť sa s prírodou, byť aktívnejšími, viac sa zapájať do učenia, rozvíjať svoje sociálne zručnosti a uívať si pobyt vonku! LtL má tiež bohaté skúsenosti s vývojom vzdelávacích programov pre učiteľov zameraných na učenie sa vonku, v prírode. Okrem poskytovania metodickej podpory učiteľom má Ltl aj odborné znalosti v oblasti zmeny školských areálov, prepojení s vonkajším učením a hrou a poskytovaním podpory učiteľom v tejto oblasti.
https://ltl.org.uk/

Prešovská univerzita, SLOVENSKO, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, rozvíja a vedie akademické programy pre budúcich učiteľov materských škôl a prvého stupňa ZŠ. Okrem toho má katedra skúsenosti s realizáciou programov zameraných na sociálno - emocionálnu výchovu, ako aj s realizáciou výskumu. Katedra má skúsenosti s tvorbou metodických materiálov týkajúcich sa outdoorového vzdelávania, ktoré získala v rámci projektu TAKE ME OUT ERASMUS+.
https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/katedry/kpepp/

INAK, oz, je mimovládna organizácia, ktorá sa snaží robiť veci “INAK”, pokiaľ možno „inovatívne a kreatívne“. „INaK“ vznikol v roku 2014 ako tím ľudí so skúsenosťami v oblasti využívania inovatívnych prístupov, aktivizujúcich metód a IKT vo vzdelávaní, so skúsenosťami s tvorbou didaktických materiálov, projektovým manažmentom, realizáciou školení, ako aj ďalšími aktivitami z oblasti inovatívneho vzdelávania. Svojim prístupom sa zameriavame na podporu rozvoja ľudských zdrojov, s využívaním kreatívnych metód vo vzdelávacom procese a pri práci s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, mládežou a dospelými. Naše projekty prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu a pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie v rôznych oblastiach. INAK inicioval a viedol toto partnerstvo na základe predchádzajúceho úspešného medzinárodného projektu TAKE ME OUT ERASMUS+, ktorého je autorom a z ktorého aktuálny projekt, SEU pre školy, vychádza. https://takemeoutproject.eu/
www.trochuinak.sk